Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Archiwum
Studia doktoranckie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Organistowskie
Studia okołoinstytutowe
Czytelnia
Warsztaty biblijne
Newsletter

Aktualności

PODZIĘKOWANIE

Data dodania: 2017-06-21

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II

W KRAKOWIE

Wydział Teologiczny - Sekcja w Częstochowie

Wyższy Instytut Teologiczny NMP Stolicy Mądrości

w Częstochowie

 


Ks. prał. dr hab. Marian Duda zgodnie ze Statutem WIT po upływie dwóch pięcioletnich kadencji (Statut par. 16) przestaje pełnić urząd dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego i Opiekuna Sekcji Wydziału Teologicznego UPJP II w Częstochowie, z dniem 1 września 2017 r.


Wszystkim, którzy owocnie i życzliwie współpracowali w rozwoju i działalności naukowo-dydaktycznej i wydawniczej WIT i Sekcji WT UPJP II w latach 2007-2017, składa wyrazy szczerej wdzięczności wraz z darem modlitwy.

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Data dodania: 2017-05-10

Warunki przyjęcia do Wyższego Instytutu Teologicznego

w Częstochowie

Informuje się wszystkich zainteresowanych maturzystów, studentów, absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną podjąć studia teologiczne w tutejszym Instytucie, związanym z Wydziałem Teologicznym
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE,
iż mogą ubiegać się o przyjęcie, składając w sekretariacie (ul. Św. Barbary 41)

następujące dokumenty:

• Podanie i życiorys 

• Świadectwo dojrzałości oryginał wraz z kserokopią

• Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych

• Świadectwo chrztu,bierzmowania i ślubu kościelnego w wypadku osób żyjących w małżeństwie

• Cztery fotografie formatu legitymacyjnego

• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

• Dowód osobisty - dwustronna kserokopia

• Dowód uiszczenia na konto WIT opłaty wpisowej (150 zł.)

Nr konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie 

18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

 Formularze do pobrania w zakładce Rekrutacja.


 

Termin składania dokumentów:

Od 13 maja do 21 października 2017 r.
w każdą sobotę w godz. 9.00 - 12.00 (za wyjątkiem miesiąca lipca)

W każdej chwili informacja pod nr

 34 324 72 52  lub 785 490 150 

 


Przyjęcie na I rok studiów w Instytucie Teologicznym odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej opartej na materiale szkoły średniej.

Pierwszy termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na dzień 10 czerwca br. (sobota) o godz. 10.00 Do tego dnia należy złożyć komplet w/w dokumentów. 


                                                                                                                                                                                                       
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie teologicznym
dla Księży Proboszczów

Formacja w Wyższym Instytucie Teologicznym skierowana jest także do osób dorosłych już zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne (nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, członków ruchów, stowarzyszeń i bractw, grup modlitewnych, kręgów biblijnych itp.) albo osób, które wykazują predyspozycje do bycia katechetami lub animatorami parafialnymi.

Formacja katechetów i animatorów parafialnych może odbywać się na dwa sposoby. Kandydaci mogą rozpocząć pięcioletnie studia magisterskie ze specjalizacją z teologii pastoralnej albo mogą podjąć naukę w trzyletnim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym uzyskując specjalizację w katechezie parafialnej. Absolwenci studiów magisterskich o specjalności z teologii pastoralnej będą przygotowani do prowadzenia w parafii katechezy dorosłych, katechezy dzieci i młodzieży oraz wszelkich form duszpasterskich i administracyjnych możliwych do wykonywania w parafii przez osoby świeckie. Absolwenci trzyletniego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego będą przygotowani do prowadzenia katechezy dorosłych oraz katechezy dzieci i młodzieży w parafii, kręgów biblijnych i spotkań ruchów katolickich w parafii; będą również mogli uzupełnić studia magisterskie.

Gorąco prosimy Przewielebnego Księdza Proboszcza o wytypowanie dwóch parafian do podjęcia formacji w roku akademickim 2017/2018 w Wyższym Instytucie Teologicznym: jednego na pięcioletnie studia magisterskie o specjalności z teologii pastoralnej, drugiego na trzyletnią naukę w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym o specjalności katechety parafialnego.

 

Z wyrazami szacunku
Ks. dr hab. Marian Duda
Dyrektor WIT
 
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie teologicznym
dla Sióstr Zakonnych

Serdecznie zapraszamy Siostry, zwłaszcza mieszkające na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, do podjęcia studiów w Wyższym I7stytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018. Pragniemy zwrócić uwagę na różne formy uczestnictwa w zajęciach. Studenci Instytutu dzielą się na studentów zwyczajnych, nadzwyczajnych, zewnętrznych i wolnych słuchaczy.

Zwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które dążą do uzyskania stopnia magistra teologii, uczęszczają na wszystkie wykłady i ćwiczenia, przewidywane programem studiów Instytutu i zdają pozytywnie wymagane egzaminy.

Nadzwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości lub nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną studiować jedynie po to, aby otrzymać zaświadczenie o swoim uczestnictwie w zajęciach w Instytucie.

Zewnętrznymi Studentami Instytutu są te osoby, które nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną jedynie uczęszczać na niektóre zajęcia i zdać egzamin, aby był on ewentualnie uznany na innej uczelni.

Studentami-wolnymi słuchaczami, są te osoby, które nie chcą otrzymać stopnia akademickiego przyznawanego przez Instytut, lecz pragną jedynie uczęszczać na wybrane wykłady i otrzymać potwierdzenie tego uczestnictwa.

Gorąco prosimy Siostrę Przełożoną o skierowanie spośród swoich sióstr osób, które podejmą naukę w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Wyrażamy nadzieję, że różnorodna forma studiowania w naszym Instytucie umożliwi zdobycie stopni akademickich, a także pogłębi formację zakonną o wymiar intelektualny przekazywany podczas wykładów i ćwiczeń.

Informujemy również o możliwości uczestniczenia w wykładach specjalistycznych dla sióstr, takich jak: prawo zakonne, duchowość zakonna, kierownictwo duchowe i inne wykłady zgodne z zapotrzebowaniem ze strony sióstr.
 
 
 
ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH Z TEOLOGII
 
zapraszamy na naszą Sekcję Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - studia licencjacko-doktoranckie. Zgodnie z zaleceniami Wydziału Teologicznego UPJPII wykłady i seminaria naukowe na sekcji są prowadzone w każdą środę tygodnia przez cztery semestry do licencjatu kanonicznego oraz cztery semestry do doktoratu. Wykłady i seminaria naukowe prowadzą profesorowie naszego Wyższego Instytutu Teologicznego.
Z Chrystusowym pozdrowieniem!
 
Ks. dr hab. Marian Duda
Dyrektor WIT

Beata Stypułkowska

 

 

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie
kształci katechetów

 

            W Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie mogą rozpocząć studia wszystkie osoby zainteresowane pracą katechetyczną. Nauczyciele religii w szkołach i przedszkolach kształcą się na pięcioletnich teologicznych studiach magisterskich, na dwuletnich teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych oraz na rocznych podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej.

 

Pięcioletnie teologiczne studia magisterskie

 

Kandydatem na pięcioletnie teologiczne studia magisterskie w celu zdobycia uprawnień do nauczania religii w szkołach może być każdy katolik, który posiada wykształcenie średnie i cieszy się dobrą opinią swojego księdza proboszcza. Aby uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania religii w szkołach podczas studiów musi zdać pozytywnie wszystkie egzaminy z zakresu filozofii, teologii oraz przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych oraz odbyć praktyki pedagogiczne w różnych szkołach. Oprócz wiedzy intelektualnej musi wykazać się umiejętnościami praktycznymi w prowadzeniu zajęć szkolnych. Ponadto aby uzyskać misję kanoniczną do pracy katechetycznej winien cieszyć się nienaganną opinią otoczenia oraz być przykładem życia chrześcijańskiego.

 

Dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe

 

Kandydatem na teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe w celu zdobycia uprawnień do nauczania religii w szkołach podstawowych mogą być nauczyciele-katolicy, którzy posiadają już uprawnienia pedagogiczne w zakresie wybranego przedmiotu szkolnego oraz inne osoby z wyższym wykształceniem. Aby zdobyć uprawnienia katechetyczne osoby te winny zdobyć wiedzę i umiejętności z przedmiotów teologicznych oraz odbyć praktyki szkolne w zakresie nauczania religii (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne w wymiarze 60 godzin, dla osób bez przygotowania pedagogicznego w wymiarze 150 godzin). Osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego winny nabyć również wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania pedagogicznego (przedmioty psychologiczno-pedagogiczne).

Aby zdobyć misję kanoniczną do uczenia religii w szkole studenci studiów podyplomowych muszą cieszyć się dobrą opinią również jako dotychczasowi nauczyciele. Nieprawidłowością byłoby, gdyby o zdobycie uprawnień katechetycznych starała się osoba będąca źródłem konfliktów w miejscu pracy oraz nie szanująca innych nauczycieli.

 

Roczne podyplomowe studia katechezy przedszkolnej

 

Kandydatem na podyplomowe studia katechezy przedszkolnej w celu zdobycia uprawnień do nauczania religii w przedszkolu mogą być nauczyciele przedszkolni, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne . W trakcie studiów nauczyciele ci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych, katechetyki i wychowania religijnego. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń.

Aby zdobyć misję kanoniczną do uczenia religii w przedszkolu studenci studiów podyplomowych muszą wykazać się umiejętnością wprowadzania małego dziecka w życie religijne.

 


NOWA POZYCJA KSIĄŻKOWA NASZEGO UMIŁOWANEGO PROFESORA

Data dodania: 2017-04-21

Stygmaty, mistyka i duchowość…

Najnowsza, prosto w wydawnictwa, książka ks. Arkadiusza Olczyka. Polecam Wam jej lekturę. Naprawdę warto ją przeczytać! 

 

Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, Stygmatyczka i mistyczka Greta Ganseforth (1926-1996), wydawnictwo „Regina Poloniae”, Częstochowa 2017, ss. 264.

Książka jest wydana w twardej oprawie, zawiera wiele czarno-białych i kolorowych zdjęć związanych ze stygmatyczką Gretą, m.in. drastyczne, jak krwawiła w Wielki Piątek.

Życzenia Wielkanocne 2017

Data dodania: 2017-04-12


 UMARŁ Z MIŁOŚCI -

 ZMARTWYCHWSTAŁ MOCĄ MIŁOŚCI

Umierajmy dla grzechu z miłości do NIEGO

I codziennie powstawajmy z martwych do życia w Nim. 

Tak żyjąc, chociaż umrzemy - w Nim zmartwychwstaniemy! 

Takiej pewności wiary i nadziei opartej na

MIŁOŚCI ZMARTWYCHWSTAŁEJ

oraz radości wielkanocnej w gronie rodziny i przyjaciół

wraz z darem modlitwy

życzę z całego serca

Ks. dr hab. Marian DUDA - Dyrektor

Wesołego Alleluja!                                     Wielkanoc 2017

 

Jesteśmy z naszym Profesorem!

Data dodania: 2017-01-12

Kochani studenci naszej uczelni, Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie!

Zwykle w piątkowe popołudnia i w soboty spotykaliśmy się na wykładach z teologii moralnej, spotykaliśmy się na korytarzu uczelnianym, pozdrawialiśmy się serdecznie, rozmawialiśmy. Zmaganie z chorobą nowotworową nie pozwala mi na razie do Was przyjść(jestem w trakcie radioterapii, a po 2 tygodniach rozpocznę chemioterapię), dlatego korzystam z wielkiej życzliwości Ks. Prof. Mariana Dudy, naszego Dyrektora, by zwrócić się do Was w tej formie z moim słowem. Tylu ludzi cierpi na rakaWidzę ich codziennie w szpitalu. Nie chcę być cierpiętnikiem! Chcę walczyć z Wami i dla Was, ale swoje życie i swoją przyszłość złożyłem całkowicie w ręce Jezusa i naszej Częstochowskiej Matki! Jestem człowiekiem wiary i ufności, dlatego powtarzam: Jezu, ufam Tobie! Po prostu A Was proszę, pomóżcie mi na tej drodze krzyża RAZEM DAMY RADĘ!!!

Chcę tylko, byście wiedzieli, że BARDZO WAS KOCHAM! Że nasza uczelnia jest dla mnie bardzo ważna, że Wy jesteście taką moją uczelnianą rodziną i uwierzcie, mam ogromnie wiele serca dla każdego z Was. Za każdą sytuację, jeśli kogoś potraktowałem niesprawiedliwie PRZEPRASZAM! Za każdy wyraz Waszej pamięci, przysłaną mi kartkę ze słowami JEZUS CIĘ KOCHA, za każdego smsa, maila – z całego serca DZIĘKUJĘ! Ja zamieszczam na FB wpisy o tym, co teraz stanowi moją 

codzienność, zapraszam Was do grona moich facebookowych przyjaciół!!! Jeśli możecie to włączcie się proszę w nowennową akcję, zainicjowaną przez absolwentkę naszego WIT, Milenę, której jestem ogromnie wdzięczny. Zależy mi na tym, by wydłużał się ten łańcuch dobroci ludzkiej, który rozpoczęła moja choroba już przed 5 laty. Na koniec chcę Wam powiedzieć to, co zawsze Wam powtarzam: JEZUS WAS KOCHA! KAŻDEGO! Tej Miłości zaufałem i jestem dumny z tego, że 25 lat mogłem jako kapłan tej Miłości służyć! Teraz szturmujmy niebo, wraz z o. Pio, Janem Pawłem II, s. Faustyną i Małą Terenią uczelnianą, o cud mojego wyzdrowienia Bo chciałbym bardzo do Was wrócić!!! Pomóżcie mi na tej drodze!!! 

                                                                            Wasz ks. Arek

Święci są  w pogotowiu, czekają na nasze zlecenia! Proszę o usilną i wytrwałą  modlitwę w intencji naszego Ks. Profesora Arkadiusza - Ks. Dyrektor

« 1 2 3 4 5 ...17 »
Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl