Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Archiwum
Studia doktoranckie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Organistowskie
Studia okołoinstytutowe
Czytelnia
Warsztaty biblijne
Newsletter

Aktualności

Studia Licencjacko-Doktoranckie Sekcja WT UPJPII

ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH Z TEOLOGII
 
duchownych, świeckich i osoby życia konsekrowanego zapraszamy na naszą Sekcję Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - studia licencjacko-doktoranckie. 

Rekrutację prowadzimy 23 i 27 września od godz. 10.00.

NOWY DYREKTOR WIT

Data dodania: 2017-08-31

W DNIU 2 WRZEŚNIA 2017 R. KS. DR MIKOŁAJ WĘGRZYN OBJĄŁ URZĄD DYREKTORA WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO W CZĘSTOCHOWIE.


KS. DR MIKOŁAJ WĘGRZYN ZGODNIE ZE STATUTEM WIT, ZATWIERDZONYM PRZEZ WATYKAŃSKĄ KONGREGACJĘ EDUKACJI KATOLICKIEJ 
 PO WYBORZE PRZEZ RADĘ WIT, ZATWIERDZENIU PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE ORAZ PRZY NIHIL OBSTAT ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO, ZOSTAŁ MIANOWANY NA URZĄD DYREKTORA INSTYTUTU NA OKRES PIĘCIU LAT PRZEZ WIELKIEGO KANCLERZA UPJP II W KRAKOWIE J.E. KS. ARCYBISKUPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO, METROPOLITĘ KRAKOWSKIEGO .
RÓWNOCZEŚNIE J.E. KSIĄDZ ARCYBISKUP METROPOLITA DR WACŁAW DEPO MIANOWAŁ KS. DR. MIKOŁAJA WĘGRZYNA KIEROWNIKIEM CZĘSTOCHOWSKIEJ SEKCJI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UPJP II W KRAKOWIE (STUDIA LICENCJACKO-DOKTORANCKIE).

Znalezione obrazy dla zapytania kS. DR mIKOŁAJ wĘGRZYN

NOWEMU KSIĘDZU DYREKTOROWI NA OWOCNĄ POSŁUGĘ W CZĘSTOCHOWSKIM ŚRODOWISKU TEOLOGICZNYM POD OPIEKĄ NMP STOLICY MĄDROŚCI I ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, ŻYCZYMY "SZCZĘŚĆ BOŻE", OFIARUJĄC MU DAR MODLITWY
 - KS. DR HAB MARIAN DUDA B. DYREKTOR WIT WRAZ ZE WSPÓLNOTĄ PROFESORÓW I STUDENTÓW.

PODZIĘKOWANIE

Data dodania: 2017-06-21

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II

W KRAKOWIE

Wydział Teologiczny - Sekcja w Częstochowie

Wyższy Instytut Teologiczny NMP Stolicy Mądrości

w Częstochowie

 


Ks. prał. dr hab. Marian Duda zgodnie ze Statutem WIT po upływie dwóch pięcioletnich kadencji (Statut par. 16) przestaje pełnić urząd dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego i Opiekuna Sekcji Wydziału Teologicznego UPJP II w Częstochowie, z dniem 1 września 2017 r.


Wszystkim, którzy owocnie i życzliwie współpracowali w rozwoju i działalności naukowo-dydaktycznej i wydawniczej WIT i Sekcji WT UPJP II w latach 2007-2017, składa wyrazy szczerej wdzięczności wraz z darem modlitwy.

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Data dodania: 2017-05-10

Warunki przyjęcia do Wyższego Instytutu Teologicznego

w Częstochowie

Informuje się wszystkich zainteresowanych maturzystów, studentów, absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną podjąć studia teologiczne w tutejszym Instytucie, związanym z Wydziałem Teologicznym
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE,
iż mogą ubiegać się o przyjęcie, składając w sekretariacie (ul. Św. Barbary 41)

następujące dokumenty:

• Podanie i życiorys 

• Świadectwo dojrzałości oryginał wraz z kserokopią

• Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych

• Świadectwo chrztu,bierzmowania i ślubu kościelnego w wypadku osób żyjących w małżeństwie

• Cztery fotografie formatu legitymacyjnego

• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

• Dowód osobisty - dwustronna kserokopia

• Dowód uiszczenia na konto WIT opłaty wpisowej (150 zł.)

Nr konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie 

18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

 Formularze do pobrania w zakładce Rekrutacja.


 

Termin składania dokumentów:

Od 13 maja do 21 października 2017 r.
w każdą sobotę w godz. 9.00 - 12.00 (za wyjątkiem miesiąca lipca)

W każdej chwili informacja pod nr

 34 324 72 52  lub 785 490 150 

 


Przyjęcie na I rok studiów w Instytucie Teologicznym odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej opartej na materiale szkoły średniej.

Pierwszy termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na dzień 10 czerwca br. (sobota) o godz. 10.00 Do tego dnia należy złożyć komplet w/w dokumentów. 


                                                                                                                                                                                                       
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie teologicznym
dla Księży Proboszczów

Formacja w Wyższym Instytucie Teologicznym skierowana jest także do osób dorosłych już zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne (nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, członków ruchów, stowarzyszeń i bractw, grup modlitewnych, kręgów biblijnych itp.) albo osób, które wykazują predyspozycje do bycia katechetami lub animatorami parafialnymi.

Formacja katechetów i animatorów parafialnych może odbywać się na dwa sposoby. Kandydaci mogą rozpocząć pięcioletnie studia magisterskie ze specjalizacją z teologii pastoralnej albo mogą podjąć naukę w trzyletnim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym uzyskując specjalizację w katechezie parafialnej. Absolwenci studiów magisterskich o specjalności z teologii pastoralnej będą przygotowani do prowadzenia w parafii katechezy dorosłych, katechezy dzieci i młodzieży oraz wszelkich form duszpasterskich i administracyjnych możliwych do wykonywania w parafii przez osoby świeckie. Absolwenci trzyletniego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego będą przygotowani do prowadzenia katechezy dorosłych oraz katechezy dzieci i młodzieży w parafii, kręgów biblijnych i spotkań ruchów katolickich w parafii; będą również mogli uzupełnić studia magisterskie.

Gorąco prosimy Przewielebnego Księdza Proboszcza o wytypowanie dwóch parafian do podjęcia formacji w roku akademickim 2017/2018 w Wyższym Instytucie Teologicznym: jednego na pięcioletnie studia magisterskie o specjalności z teologii pastoralnej, drugiego na trzyletnią naukę w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym o specjalności katechety parafialnego.

 

Z wyrazami szacunku
Ks. dr hab. Marian Duda
Dyrektor WIT
 
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie teologicznym
dla Sióstr Zakonnych

Serdecznie zapraszamy Siostry, zwłaszcza mieszkające na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, do podjęcia studiów w Wyższym I7stytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018. Pragniemy zwrócić uwagę na różne formy uczestnictwa w zajęciach. Studenci Instytutu dzielą się na studentów zwyczajnych, nadzwyczajnych, zewnętrznych i wolnych słuchaczy.

Zwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które dążą do uzyskania stopnia magistra teologii, uczęszczają na wszystkie wykłady i ćwiczenia, przewidywane programem studiów Instytutu i zdają pozytywnie wymagane egzaminy.

Nadzwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości lub nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną studiować jedynie po to, aby otrzymać zaświadczenie o swoim uczestnictwie w zajęciach w Instytucie.

Zewnętrznymi Studentami Instytutu są te osoby, które nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną jedynie uczęszczać na niektóre zajęcia i zdać egzamin, aby był on ewentualnie uznany na innej uczelni.

Studentami-wolnymi słuchaczami, są te osoby, które nie chcą otrzymać stopnia akademickiego przyznawanego przez Instytut, lecz pragną jedynie uczęszczać na wybrane wykłady i otrzymać potwierdzenie tego uczestnictwa.

Gorąco prosimy Siostrę Przełożoną o skierowanie spośród swoich sióstr osób, które podejmą naukę w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Wyrażamy nadzieję, że różnorodna forma studiowania w naszym Instytucie umożliwi zdobycie stopni akademickich, a także pogłębi formację zakonną o wymiar intelektualny przekazywany podczas wykładów i ćwiczeń.

Informujemy również o możliwości uczestniczenia w wykładach specjalistycznych dla sióstr, takich jak: prawo zakonne, duchowość zakonna, kierownictwo duchowe i inne wykłady zgodne z zapotrzebowaniem ze strony sióstr.
 
 
 
ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH Z TEOLOGII
 
zapraszamy na naszą Sekcję Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - studia licencjacko-doktoranckie. Zgodnie z zaleceniami Wydziału Teologicznego UPJPII wykłady i seminaria naukowe na sekcji są prowadzone w każdą środę tygodnia przez cztery semestry do licencjatu kanonicznego oraz cztery semestry do doktoratu. Wykłady i seminaria naukowe prowadzą profesorowie naszego Wyższego Instytutu Teologicznego.
Z Chrystusowym pozdrowieniem!
 
Ks. dr hab. Marian Duda
Dyrektor WIT

Beata Stypułkowska

 

 

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie
kształci katechetów

 

            W Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie mogą rozpocząć studia wszystkie osoby zainteresowane pracą katechetyczną. Nauczyciele religii w szkołach i przedszkolach kształcą się na pięcioletnich teologicznych studiach magisterskich, na dwuletnich teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych oraz na rocznych podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej.

 

Pięcioletnie teologiczne studia magisterskie

 

Kandydatem na pięcioletnie teologiczne studia magisterskie w celu zdobycia uprawnień do nauczania religii w szkołach może być każdy katolik, który posiada wykształcenie średnie i cieszy się dobrą opinią swojego księdza proboszcza. Aby uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania religii w szkołach podczas studiów musi zdać pozytywnie wszystkie egzaminy z zakresu filozofii, teologii oraz przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych oraz odbyć praktyki pedagogiczne w różnych szkołach. Oprócz wiedzy intelektualnej musi wykazać się umiejętnościami praktycznymi w prowadzeniu zajęć szkolnych. Ponadto aby uzyskać misję kanoniczną do pracy katechetycznej winien cieszyć się nienaganną opinią otoczenia oraz być przykładem życia chrześcijańskiego.

 

Dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe

 

Kandydatem na teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe w celu zdobycia uprawnień do nauczania religii w szkołach podstawowych mogą być nauczyciele-katolicy, którzy posiadają już uprawnienia pedagogiczne w zakresie wybranego przedmiotu szkolnego oraz inne osoby z wyższym wykształceniem. Aby zdobyć uprawnienia katechetyczne osoby te winny zdobyć wiedzę i umiejętności z przedmiotów teologicznych oraz odbyć praktyki szkolne w zakresie nauczania religii (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne w wymiarze 60 godzin, dla osób bez przygotowania pedagogicznego w wymiarze 150 godzin). Osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego winny nabyć również wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania pedagogicznego (przedmioty psychologiczno-pedagogiczne).

Aby zdobyć misję kanoniczną do uczenia religii w szkole studenci studiów podyplomowych muszą cieszyć się dobrą opinią również jako dotychczasowi nauczyciele. Nieprawidłowością byłoby, gdyby o zdobycie uprawnień katechetycznych starała się osoba będąca źródłem konfliktów w miejscu pracy oraz nie szanująca innych nauczycieli.

 

Roczne podyplomowe studia katechezy przedszkolnej

 

Kandydatem na podyplomowe studia katechezy przedszkolnej w celu zdobycia uprawnień do nauczania religii w przedszkolu mogą być nauczyciele przedszkolni, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne . W trakcie studiów nauczyciele ci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych, katechetyki i wychowania religijnego. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń.

Aby zdobyć misję kanoniczną do uczenia religii w przedszkolu studenci studiów podyplomowych muszą wykazać się umiejętnością wprowadzania małego dziecka w życie religijne.

 


NOWA POZYCJA KSIĄŻKOWA NASZEGO UMIŁOWANEGO PROFESORA

Data dodania: 2017-04-21

Stygmaty, mistyka i duchowość…

Najnowsza, prosto w wydawnictwa, książka ks. Arkadiusza Olczyka. Polecam Wam jej lekturę. Naprawdę warto ją przeczytać! 

 

Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, Stygmatyczka i mistyczka Greta Ganseforth (1926-1996), wydawnictwo „Regina Poloniae”, Częstochowa 2017, ss. 264.

Książka jest wydana w twardej oprawie, zawiera wiele czarno-białych i kolorowych zdjęć związanych ze stygmatyczką Gretą, m.in. drastyczne, jak krwawiła w Wielki Piątek.

« 1 2 3 4 5 ...17 »
Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl