Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Archiwum
Studia licencjackie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Organistowskie
Studia okołoinstytutowe
Czytelnia
Warsztaty biblijne
Newsletter

Aktualności

Publikacja naszego Profesora, ks. dr. hab. Arkadiusza Olczyka.

Data dodania: 2017-10-14

Najnowsza publikacja naszego Profesora, ks. dr. hab. Arkadiusza Olczyka.

Ks. Arkadiusz Olczyk, Kodrąb – moja mała Ojczyzna. Ocalić od zapomnienia…, Wyd. „Regina Poloniae”, Częstochowa 2017, ss. 157.

Ta monografia albumowa, zawierająca prawie 400 fotografii, opracowana została na przypadający w tym roku jubileusz 500-lecia kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie.

Ks. Abp Wacław Depo w swoim pasterskim słowie do albumu napisał: „Ta pisana ‘sercem’ i bogato ilustrowana monografia autorstwa Ks. Prof. Arkadiusza Olczyka, syna tej lokalnej „małej Ojczyzny”, jest wyjątkowym świadectwem dobra wpisanego w dzieje parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej”.


Studia Licencjacko-Doktoranckie Sekcja WT UPJPII

ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH Z TEOLOGII
 
duchownych, świeckich i osoby życia konsekrowanego zapraszamy na naszą Sekcję Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - studia licencjacko-doktoranckie. 

Rekrutację prowadzimy 23 i 27 września od godz. 10.00.

NOWY DYREKTOR WIT

Data dodania: 2017-08-31

W DNIU 2 WRZEŚNIA 2017 R. KS. DR MIKOŁAJ WĘGRZYN OBJĄŁ URZĄD DYREKTORA WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO W CZĘSTOCHOWIE.


KS. DR MIKOŁAJ WĘGRZYN ZGODNIE ZE STATUTEM WIT, ZATWIERDZONYM PRZEZ WATYKAŃSKĄ KONGREGACJĘ EDUKACJI KATOLICKIEJ 
 PO WYBORZE PRZEZ RADĘ WIT, ZATWIERDZENIU PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE ORAZ PRZY NIHIL OBSTAT ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO, ZOSTAŁ MIANOWANY NA URZĄD DYREKTORA INSTYTUTU NA OKRES PIĘCIU LAT PRZEZ WIELKIEGO KANCLERZA UPJP II W KRAKOWIE J.E. KS. ARCYBISKUPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO, METROPOLITĘ KRAKOWSKIEGO .
RÓWNOCZEŚNIE J.E. KSIĄDZ ARCYBISKUP METROPOLITA DR WACŁAW DEPO MIANOWAŁ KS. DR. MIKOŁAJA WĘGRZYNA KIEROWNIKIEM CZĘSTOCHOWSKIEJ SEKCJI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UPJP II W KRAKOWIE (STUDIA LICENCJACKO-DOKTORANCKIE).

Znalezione obrazy dla zapytania kS. DR mIKOŁAJ wĘGRZYN

NOWEMU KSIĘDZU DYREKTOROWI NA OWOCNĄ POSŁUGĘ W CZĘSTOCHOWSKIM ŚRODOWISKU TEOLOGICZNYM POD OPIEKĄ NMP STOLICY MĄDROŚCI I ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, ŻYCZYMY "SZCZĘŚĆ BOŻE", OFIARUJĄC MU DAR MODLITWY
 - KS. DR HAB MARIAN DUDA B. DYREKTOR WIT WRAZ ZE WSPÓLNOTĄ PROFESORÓW I STUDENTÓW.

PODZIĘKOWANIE

Data dodania: 2017-06-21

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II

W KRAKOWIE

Wydział Teologiczny - Sekcja w Częstochowie

Wyższy Instytut Teologiczny NMP Stolicy Mądrości

w Częstochowie

 


Ks. prał. dr hab. Marian Duda zgodnie ze Statutem WIT po upływie dwóch pięcioletnich kadencji (Statut par. 16) przestaje pełnić urząd dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego i Opiekuna Sekcji Wydziału Teologicznego UPJP II w Częstochowie, z dniem 1 września 2017 r.


Wszystkim, którzy owocnie i życzliwie współpracowali w rozwoju i działalności naukowo-dydaktycznej i wydawniczej WIT i Sekcji WT UPJP II w latach 2007-2017, składa wyrazy szczerej wdzięczności wraz z darem modlitwy.

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Data dodania: 2017-05-10

Warunki przyjęcia do Wyższego Instytutu Teologicznego

w Częstochowie

Informuje się wszystkich zainteresowanych maturzystów, studentów, absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną podjąć studia teologiczne w tutejszym Instytucie, związanym z Wydziałem Teologicznym
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE,
iż mogą ubiegać się o przyjęcie, składając w sekretariacie (ul. Św. Barbary 41)

następujące dokumenty:

• Podanie i życiorys 

• Świadectwo dojrzałości oryginał wraz z kserokopią

• Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych

• Świadectwo chrztu,bierzmowania i ślubu kościelnego w wypadku osób żyjących w małżeństwie

• Cztery fotografie formatu legitymacyjnego

• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

• Dowód osobisty - dwustronna kserokopia

• Dowód uiszczenia na konto WIT opłaty wpisowej (150 zł.)

Nr konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie 

18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

 Formularze do pobrania w zakładce Rekrutacja.


 

Termin składania dokumentów:

Od 13 maja do 21 października 2017 r.
w każdą sobotę w godz. 9.00 - 12.00 (za wyjątkiem miesiąca lipca)

W każdej chwili informacja pod nr

 34 324 72 52  lub 785 490 150 

 


Przyjęcie na I rok studiów w Instytucie Teologicznym odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej opartej na materiale szkoły średniej.

Pierwszy termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na dzień 10 czerwca br. (sobota) o godz. 10.00 Do tego dnia należy złożyć komplet w/w dokumentów. 


                                                                                                                                                                                                       
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie teologicznym
dla Księży Proboszczów

Formacja w Wyższym Instytucie Teologicznym skierowana jest także do osób dorosłych już zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne (nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, członków ruchów, stowarzyszeń i bractw, grup modlitewnych, kręgów biblijnych itp.) albo osób, które wykazują predyspozycje do bycia katechetami lub animatorami parafialnymi.

Formacja katechetów i animatorów parafialnych może odbywać się na dwa sposoby. Kandydaci mogą rozpocząć pięcioletnie studia magisterskie ze specjalizacją z teologii pastoralnej albo mogą podjąć naukę w trzyletnim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym uzyskując specjalizację w katechezie parafialnej. Absolwenci studiów magisterskich o specjalności z teologii pastoralnej będą przygotowani do prowadzenia w parafii katechezy dorosłych, katechezy dzieci i młodzieży oraz wszelkich form duszpasterskich i administracyjnych możliwych do wykonywania w parafii przez osoby świeckie. Absolwenci trzyletniego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego będą przygotowani do prowadzenia katechezy dorosłych oraz katechezy dzieci i młodzieży w parafii, kręgów biblijnych i spotkań ruchów katolickich w parafii; będą również mogli uzupełnić studia magisterskie.

Gorąco prosimy Przewielebnego Księdza Proboszcza o wytypowanie dwóch parafian do podjęcia formacji w roku akademickim 2017/2018 w Wyższym Instytucie Teologicznym: jednego na pięcioletnie studia magisterskie o specjalności z teologii pastoralnej, drugiego na trzyletnią naukę w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym o specjalności katechety parafialnego.

 

Z wyrazami szacunku
Ks. dr hab. Marian Duda
Dyrektor WIT
 
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie teologicznym
dla Sióstr Zakonnych

Serdecznie zapraszamy Siostry, zwłaszcza mieszkające na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, do podjęcia studiów w Wyższym I7stytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018. Pragniemy zwrócić uwagę na różne formy uczestnictwa w zajęciach. Studenci Instytutu dzielą się na studentów zwyczajnych, nadzwyczajnych, zewnętrznych i wolnych słuchaczy.

Zwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które dążą do uzyskania stopnia magistra teologii, uczęszczają na wszystkie wykłady i ćwiczenia, przewidywane programem studiów Instytutu i zdają pozytywnie wymagane egzaminy.

Nadzwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości lub nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną studiować jedynie po to, aby otrzymać zaświadczenie o swoim uczestnictwie w zajęciach w Instytucie.

Zewnętrznymi Studentami Instytutu są te osoby, które nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną jedynie uczęszczać na niektóre zajęcia i zdać egzamin, aby był on ewentualnie uznany na innej uczelni.

Studentami-wolnymi słuchaczami, są te osoby, które nie chcą otrzymać stopnia akademickiego przyznawanego przez Instytut, lecz pragną jedynie uczęszczać na wybrane wykłady i otrzymać potwierdzenie tego uczestnictwa.

Gorąco prosimy Siostrę Przełożoną o skierowanie spośród swoich sióstr osób, które podejmą naukę w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Wyrażamy nadzieję, że różnorodna forma studiowania w naszym Instytucie umożliwi zdobycie stopni akademickich, a także pogłębi formację zakonną o wymiar intelektualny przekazywany podczas wykładów i ćwiczeń.

Informujemy również o możliwości uczestniczenia w wykładach specjalistycznych dla sióstr, takich jak: prawo zakonne, duchowość zakonna, kierownictwo duchowe i inne wykłady zgodne z zapotrzebowaniem ze strony sióstr.
 
 
 
ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH Z TEOLOGII
 
zapraszamy na naszą Sekcję Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - studia licencjacko-doktoranckie. Zgodnie z zaleceniami Wydziału Teologicznego UPJPII wykłady i seminaria naukowe na sekcji są prowadzone w każdą środę tygodnia przez cztery semestry do licencjatu kanonicznego oraz cztery semestry do doktoratu. Wykłady i seminaria naukowe prowadzą profesorowie naszego Wyższego Instytutu Teologicznego.
Z Chrystusowym pozdrowieniem!
 
Ks. dr hab. Marian Duda
Dyrektor WIT

Beata Stypułkowska

 

 

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie
kształci katechetów

 

            W Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie mogą rozpocząć studia wszystkie osoby zainteresowane pracą katechetyczną. Nauczyciele religii w szkołach i przedszkolach kształcą się na pięcioletnich teologicznych studiach magisterskich, na dwuletnich teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych oraz na rocznych podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej.

 

Pięcioletnie teologiczne studia magisterskie

 

Kandydatem na pięcioletnie teologiczne studia magisterskie w celu zdobycia uprawnień do nauczania religii w szkołach może być każdy katolik, który posiada wykształcenie średnie i cieszy się dobrą opinią swojego księdza proboszcza. Aby uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania religii w szkołach podczas studiów musi zdać pozytywnie wszystkie egzaminy z zakresu filozofii, teologii oraz przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych oraz odbyć praktyki pedagogiczne w różnych szkołach. Oprócz wiedzy intelektualnej musi wykazać się umiejętnościami praktycznymi w prowadzeniu zajęć szkolnych. Ponadto aby uzyskać misję kanoniczną do pracy katechetycznej winien cieszyć się nienaganną opinią otoczenia oraz być przykładem życia chrześcijańskiego.

 

Dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe

 

Kandydatem na teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe w celu zdobycia uprawnień do nauczania religii w szkołach podstawowych mogą być nauczyciele-katolicy, którzy posiadają już uprawnienia pedagogiczne w zakresie wybranego przedmiotu szkolnego oraz inne osoby z wyższym wykształceniem. Aby zdobyć uprawnienia katechetyczne osoby te winny zdobyć wiedzę i umiejętności z przedmiotów teologicznych oraz odbyć praktyki szkolne w zakresie nauczania religii (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne w wymiarze 60 godzin, dla osób bez przygotowania pedagogicznego w wymiarze 150 godzin). Osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego winny nabyć również wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania pedagogicznego (przedmioty psychologiczno-pedagogiczne).

Aby zdobyć misję kanoniczną do uczenia religii w szkole studenci studiów podyplomowych muszą cieszyć się dobrą opinią również jako dotychczasowi nauczyciele. Nieprawidłowością byłoby, gdyby o zdobycie uprawnień katechetycznych starała się osoba będąca źródłem konfliktów w miejscu pracy oraz nie szanująca innych nauczycieli.

 

Roczne podyplomowe studia katechezy przedszkolnej

 

Kandydatem na podyplomowe studia katechezy przedszkolnej w celu zdobycia uprawnień do nauczania religii w przedszkolu mogą być nauczyciele przedszkolni, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne . W trakcie studiów nauczyciele ci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych, katechetyki i wychowania religijnego. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń.

Aby zdobyć misję kanoniczną do uczenia religii w przedszkolu studenci studiów podyplomowych muszą wykazać się umiejętnością wprowadzania małego dziecka w życie religijne.

 


« 1 2 3 4 5 6 ...19 »
Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl