Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Archiwum
Studia doktoranckie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Organistowskie
Studia okołoinstytutowe
Czytelnia
Warsztaty biblijne
Newsletter

Aktualności

Nowi doktorzy habilitowani

Z radością informujemy, że dwóch wykładowców naszego Instytutu zostało samodzielnymi pracownikami naukowymi


ks. dr. hab. Marianowi Szymonikowi i ks. dr. hab. Romanowi Ceglarkowi serdecznie gratulujemy!

Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwaz 1932 roku”.

Książka prezentuje przebieg reformy programowej w okresie międzywojennym w szkołach powszechnych, średnich, zakładach kształcenia nauczycieli oraz w szkołach zawodowych w odniesieniu do katechezy w świetle założeń Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku. Ukazuje genezę nowych programów nauki religii dla tego typu szkół, ich główne założenia i treści nauczania, śledzi długą procedurę dochodzenia do wersji finalnej, aprobowanej przez stronę kościelną i państwową, analizuje wytyczne dla autorów programów nauki religii, projekty resortu oświaty, kolejne propozycje Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Komisji Szkolnej Episkopatu Polski, by przedstawić wpływ reformy jędrzejewiczowskiej na ostateczny ich kształt.

………………………………………………………………………………………………

Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.


Książka podejmuje próbę metafizycznego uzasadnienia godności osoby ludzkiej w kontekście myśli filozoficznej Karola Wojtyły ‒ Jana Pawła II i Mieczysława Alberta Krąpca. Obydwaj autorzy w ramach szkoły lubelskiej wnieśli największy wkład w ukazanie filozoficznej koncepcji człowieka. Centralnym zagadnieniem ich antropologii filozoficznej jest kategoria godności osoby ludzkiej, stanowiąca o wyjątkowości bytu ludzkiego. Książka stara się pokazać, mimo różnic badawczych obydwu autorów, elementy wspólne w kwestii filozoficznego wyjaśnienia godności człowieka.

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl