Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Aktualności

Rekrutacja 2020

NABÓR NA STUDIA W ROKU AKAD. 2020/2021

Dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie ogłasza nabór na studia w roku akademickim 2020/2021

Wszelkie informacje oraz zgłoszenia pod nr tel. 785555717 lub 34 324 72 52.

TERMINY REKRUTACJI STACJONARNEJ:

19 września 2020 godz. 10.00 sala B

3 października 2020 godz. 10.00 sala A

ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ REKRUTACJI ZDALNEJ - prosimy o kontakt pod nr tel. 785555717

Warunki przyjęcia do Wyższego Instytutu Teologicznego

w Częstochowie

Informuje się wszystkich zainteresowanych maturzystów, studentów, absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną podjąć studia teologiczne w tutejszym Instytucie, związanym z Wydziałem Teologicznym UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE,iż mogą ubiegać się o przyjęcie, składając w sekretariacie (ul. Św. Barbary 41)

następujące dokumenty:

• Wniosek o przyjęcie na studia i życiorys

• Kwestionariusz Osobowy

• Świadectwo dojrzałości oryginał wraz z kserokopią

• Dyplom ukończonych studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia podyplomowe)

• Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych

• Świadectwo chrztu,bierzmowania i ślubu kościelnego w wypadku osób żyjących w małżeństwie

• Cztery fotografie formatu legitymacyjnego 

• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

• Dowód osobisty - do wglądu

• Dowód uiszczenia na konto WIT opłaty wpisowej (150 zł.)

Nr konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie

18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

Formularze do pobrania w zakładce Rekrutacja.

Zapraszamy do podjęcia studiów!

Data dodania: 2020-06-20

Informacje dla studentów i profesorów


WAŻNA INFORMACJA!
Studenci ROKU V studiów magisterskich i II ROKU studiów licencjatu kanonicznego

EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA 24.06.2020. Początek o godz. 10.00.

Informacje o działalności WIT od 25 maja br. Zarządzenie Dyrektora


ZARZĄDZENIE DYREKTORA WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO
W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA UCZELNI OD 25 MAJA 2020 r.

W oparciu o aktualnie obowiązujące „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 18 maja 2020 r. w sprawie organizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów na uczelniach dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie zarządza:

1.Od 25 maja br. nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej dla studentów teologicznych studiów magisterskich, podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych (z wyłączeniem roku II) oraz studiów okołoinstytutowych.

2.Dyrektorzy studiów okołoinstytutowych wydadzą odpowiednie odrębne decyzje co do organizacji sesji egzaminacyjnych oraz planowanego wznowienia wykładów w formie stacjonarnej (jednak nie wcześniej niż od września br.)

3.Od 25 maja br. odbywać się będą zajęcia indywidualne artystyczne w Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej (patrz odrębny dokument)

4.Sesja zaliczeniowa z uwzględnieniem niektórych przedmiotów kończących się egzaminem odbędzie się od 29 maja br. i trwać będzie do 20 czerwca br. (7.4). Kalendarium sesji ze względu na szczególną sytuację zostało opracowane przez Komisję Dydaktyczną WIT (patrz załącznik 1)

5.Studenci roku II Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych odbędą dwa zjazdy dydaktyczne w formie stacjonarnej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego (30.05 i 6.06), następnie rozpoczną sesję zaliczeniową i egzaminacyjną, a 27.06.2020 r. odbędą egzamin końcowy. (patrz załącznik 2)

6.Studenci V roku studiów magisterskich odbędą sesję zaliczeniową i egzaminacyjną w terminie od 29 maja do 13 czerwca br. a egzamin magisterski 17.06.2020 r.

7.Termin sesji poprawkowej zostanie podany w późniejszym czasie z uwzględnieniem rozwoju sytuacji.

8.Ze względu na opóźnione wyniki egzaminów maturalnych i przedłużoną rekrutację rozpoczęcie zajęć dydaktycznych nowego roku akademickiego może ulec opóźnieniu. Opłaty semestralne za czesne w WIT pozostają bez zmian.

9.Osoby, które w obawie o swoje zdrowie nie chcą przystępować do zaliczeń i egzaminów w czerwcu br. mają możliwość przeniesienia całej sesji na wrzesień br. Jednak ten fakt należy zgłosić do Komisji Dydaktycznej najpóźniej do 6.06.2020 r.

UWAGI W SPRAWIE ZACHOWANIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POBYTU NA UCZELNI (5.1)

1.Każdy przebywający na terenie uczelni powinien pozostać w masce ochronnej oraz przy wejściu zdezynfekować dłonie środkiem wirusobójczym.

2.Zarówno na korytarzach, w biurach administracji uczelni oraz w salach wykładowych należy zachowywać zasadę dystansu między osobami min. 1,5 metra.

3.W biurach administracji może przebywać maksymalnie jeden interesant.

4.W salach wykładowych należy siadać tylko w wyznaczonych miejscach.

5.W przypadku zaliczenia lub egzaminu ustanego możliwe jest jednoczesne egzaminowanie maksymalnie 4 osób.

6.W przypadku wykładów oraz zaliczenia lub egzaminu pisemnego należy zachować maksymalną liczbę osób egzaminowanych jednocześnie zgodną z liczbą wyznaczonych miejsc w sali wykładowej. Prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem powinien sprawdzić zgodność liczby uczestników zajęć z maksymalną liczbą osób mogących przebywać w sali. Po zakończeniu egzaminu pisemnego arkusze egzaminacyjne należy umieścić w odpowiednim pojemniku. Arkusze powinny znajdować się w kwarantannie przez następne 24 godziny.

Wszelkie pytania w odniesieniu do niniejszego zarządzenia proszę kierować do Komisji Dydaktycznej WIT.


Częstochowa, 22.05.2020 

/-/ ks. dr Mikołaj Węgrzyn

Informacje o działalności WIT od 25 maja br. zał. 2

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO

W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA UCZELNI OD 25 MAJA 2020 r.

Załącznik nr 2

ROK II - PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

PLAN NA MAJ – CZERWIEC 2020 r.

(proszę zwrócić uwagę na zmianę numerów sal)

30.05.2020 - wykłady

8.45 – 10.10

Katechetyka

Ks. dr hab. R. Ceglarek s. A

10.15 – 11.40

Katechetyka

Ks. dr hab. R. Ceglarek s. A

11.50 – 13.15

Stary Testament

Ks. dr J. Molka s. C

14.00 – 15.25

Liturgika

Ks. dr hab. P. Maciaszek s. A

15.30 – 16.55

Teologia dogmatyczna

Ks. dr J. Koclęga s. C

 

6.06.2020 - wykłady

8.45 – 10.10

Teologia moralna

Ks. dr J. Reczek s. A

 

10.15 – 11.40

Dydaktyka katechezy - ćw.

Dr B. Stypułkowska s. C

 

11.50 – 13.15

Teologia dogmatyczna

Ks. dr J. Koclęga s. A

14.00 – 15.25

Teologia fundamentalna

Ks. dr M. Węgrzyn s. C

 

15.30 – 16.55

Stary Testament

Ks. dr J. Molka s. A

13.06.2020 – sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna

9.00

Katechetyka - Ks. dr hab. R. Ceglarek

E

11.00

Teologia duchowości - ks. prof. dr hab. S. Urbański

z/o

12.30

Liturgika- Ks. dr hab. P. Maciaszek

z/o

14.00

Teologia fundamentalna - Ks. dr M. Węgrzyn

E

15.00

Dydaktyka katechezy - Dr B. Stypułkowska

z/o

20.06.2020– sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna

9.00

Teologia dogmatyczna - Ks. dr J. Koclęga

E

11.00

Teologia moralna - Ks. dr J. Reczek

z/o

12.30

Stary Testament - Ks. dr J. Molka

E

14.00

Psychologia - ks. mgr R. Kowalski tylko dla B2

z/o

EGZAMIN KOŃCOWY

27 czerwca 2020 r. godz. 10.00 s. B


« 1 2 3 4 5 ...24 »
Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl