Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Aktualności

Zapraszamy do podjęcia studiów!

Data dodania: 2020-06-20

Informacje dla studentów i profesorów


WAŻNA INFORMACJA!
Studenci ROKU V studiów magisterskich i II ROKU studiów licencjatu kanonicznego

EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA 24.06.2020. Początek o godz. 10.00.

Informacje o działalności WIT od 25 maja br. Zarządzenie Dyrektora


ZARZĄDZENIE DYREKTORA WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO
W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA UCZELNI OD 25 MAJA 2020 r.

W oparciu o aktualnie obowiązujące „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 18 maja 2020 r. w sprawie organizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów na uczelniach dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie zarządza:

1.Od 25 maja br. nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej dla studentów teologicznych studiów magisterskich, podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych (z wyłączeniem roku II) oraz studiów okołoinstytutowych.

2.Dyrektorzy studiów okołoinstytutowych wydadzą odpowiednie odrębne decyzje co do organizacji sesji egzaminacyjnych oraz planowanego wznowienia wykładów w formie stacjonarnej (jednak nie wcześniej niż od września br.)

3.Od 25 maja br. odbywać się będą zajęcia indywidualne artystyczne w Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej (patrz odrębny dokument)

4.Sesja zaliczeniowa z uwzględnieniem niektórych przedmiotów kończących się egzaminem odbędzie się od 29 maja br. i trwać będzie do 20 czerwca br. (7.4). Kalendarium sesji ze względu na szczególną sytuację zostało opracowane przez Komisję Dydaktyczną WIT (patrz załącznik 1)

5.Studenci roku II Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych odbędą dwa zjazdy dydaktyczne w formie stacjonarnej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego (30.05 i 6.06), następnie rozpoczną sesję zaliczeniową i egzaminacyjną, a 27.06.2020 r. odbędą egzamin końcowy. (patrz załącznik 2)

6.Studenci V roku studiów magisterskich odbędą sesję zaliczeniową i egzaminacyjną w terminie od 29 maja do 13 czerwca br. a egzamin magisterski 17.06.2020 r.

7.Termin sesji poprawkowej zostanie podany w późniejszym czasie z uwzględnieniem rozwoju sytuacji.

8.Ze względu na opóźnione wyniki egzaminów maturalnych i przedłużoną rekrutację rozpoczęcie zajęć dydaktycznych nowego roku akademickiego może ulec opóźnieniu. Opłaty semestralne za czesne w WIT pozostają bez zmian.

9.Osoby, które w obawie o swoje zdrowie nie chcą przystępować do zaliczeń i egzaminów w czerwcu br. mają możliwość przeniesienia całej sesji na wrzesień br. Jednak ten fakt należy zgłosić do Komisji Dydaktycznej najpóźniej do 6.06.2020 r.

UWAGI W SPRAWIE ZACHOWANIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POBYTU NA UCZELNI (5.1)

1.Każdy przebywający na terenie uczelni powinien pozostać w masce ochronnej oraz przy wejściu zdezynfekować dłonie środkiem wirusobójczym.

2.Zarówno na korytarzach, w biurach administracji uczelni oraz w salach wykładowych należy zachowywać zasadę dystansu między osobami min. 1,5 metra.

3.W biurach administracji może przebywać maksymalnie jeden interesant.

4.W salach wykładowych należy siadać tylko w wyznaczonych miejscach.

5.W przypadku zaliczenia lub egzaminu ustanego możliwe jest jednoczesne egzaminowanie maksymalnie 4 osób.

6.W przypadku wykładów oraz zaliczenia lub egzaminu pisemnego należy zachować maksymalną liczbę osób egzaminowanych jednocześnie zgodną z liczbą wyznaczonych miejsc w sali wykładowej. Prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem powinien sprawdzić zgodność liczby uczestników zajęć z maksymalną liczbą osób mogących przebywać w sali. Po zakończeniu egzaminu pisemnego arkusze egzaminacyjne należy umieścić w odpowiednim pojemniku. Arkusze powinny znajdować się w kwarantannie przez następne 24 godziny.

Wszelkie pytania w odniesieniu do niniejszego zarządzenia proszę kierować do Komisji Dydaktycznej WIT.


Częstochowa, 22.05.2020 

/-/ ks. dr Mikołaj Węgrzyn

Informacje o działalności WIT od 25 maja br. zał. 2

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO

W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA UCZELNI OD 25 MAJA 2020 r.

Załącznik nr 2

ROK II - PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

PLAN NA MAJ – CZERWIEC 2020 r.

(proszę zwrócić uwagę na zmianę numerów sal)

30.05.2020 - wykłady

8.45 – 10.10

Katechetyka

Ks. dr hab. R. Ceglarek s. A

10.15 – 11.40

Katechetyka

Ks. dr hab. R. Ceglarek s. A

11.50 – 13.15

Stary Testament

Ks. dr J. Molka s. C

14.00 – 15.25

Liturgika

Ks. dr hab. P. Maciaszek s. A

15.30 – 16.55

Teologia dogmatyczna

Ks. dr J. Koclęga s. C

 

6.06.2020 - wykłady

8.45 – 10.10

Teologia moralna

Ks. dr J. Reczek s. A

 

10.15 – 11.40

Dydaktyka katechezy - ćw.

Dr B. Stypułkowska s. C

 

11.50 – 13.15

Teologia dogmatyczna

Ks. dr J. Koclęga s. A

14.00 – 15.25

Teologia fundamentalna

Ks. dr M. Węgrzyn s. C

 

15.30 – 16.55

Stary Testament

Ks. dr J. Molka s. A

13.06.2020 – sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna

9.00

Katechetyka - Ks. dr hab. R. Ceglarek

E

11.00

Teologia duchowości - ks. prof. dr hab. S. Urbański

z/o

12.30

Liturgika- Ks. dr hab. P. Maciaszek

z/o

14.00

Teologia fundamentalna - Ks. dr M. Węgrzyn

E

15.00

Dydaktyka katechezy - Dr B. Stypułkowska

z/o

20.06.2020– sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna

9.00

Teologia dogmatyczna - Ks. dr J. Koclęga

E

11.00

Teologia moralna - Ks. dr J. Reczek

z/o

12.30

Stary Testament - Ks. dr J. Molka

E

14.00

Psychologia - ks. mgr R. Kowalski tylko dla B2

z/o

EGZAMIN KOŃCOWY

27 czerwca 2020 r. godz. 10.00 s. B


Informacje o działalności WIT od 25 maja br. zał. 1

ZARZĄDZENIE DYREKTORA WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO

W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA UCZELNI OD 25 MAJA 2020 r. Załącznik nr 1

ROKŁAD SESJI R. AKAD. 2019/2020 W CZERWCU 2020

wykład

egzaminator

data zaliczenia

godzina

forma

Wstęp do Pisma Świętego

Ks. dr Jacek Molka

30.05.2020

9.00

stacjon.

Wstęp do filozofii

Ks. dr Jacek Marciniec

30.05.2020

10.30

stacjon.

Filozofia religii

Ks. dr hab. Marian Szymonik

6.06.2020

9.30

stacjon.

Łacina

Mgr Barbara Nalewajka

6.06.2020

11.00

stacjon.

Język grecki

Ks. mgr Michał Cichoń

13.06.2020

9.00

stacjon.

Elementy bioetyki

Dr Wanda Terlecka

13.06.2020

11.00

stacjon.

Fonetyka

Mgr Bogdan Wąchała

20.06.2020

12.00

stacjon.

Wstęp do teologii

Ks. dr Mikołaj Węgrzyn

20.06.2020

14.00

stacjon.

ROK I – studia magisterskie ZALICZENIA

 

ROK II – studia magisterskie ZALICZENIA (i przeniesione EGZAMINY)

wykład

egzaminator

data zaliczenia

godzina

forma

Pismo Święte
Starego Testamentu

Semestr I: Tora Mojżesza

Semestr II: Księgi historyczne i dydaktyczne

Ks. dr Jacek Molka

(Egzamin przeniesiony do sesji zaliczeniowej)

30.05.2020

10.00

stacjon.

Łacina

Mgr Barbara Nalewajka

6.06.2020

9.00

stacjon.

Metodologia pracy naukowej

Ks. dr hab. Paweł Maciaszek

13.06.2020

12.30

stacjon.

Liturgika
Semestr I i II: Rok liturgiczny

Ks. dr hab. Paweł Maciaszek

13.06.2020

12.30

stacjon.

Teologia dogmatyczna

Semestr II: Trynitologia

Ks. dr Jan Koclęga

(Egzamin przeniesiony do sesji zaliczeniowej)

20.06.2020

13.00

stacjon.

ORAZ WYKŁADY FAKULTATYWNE

ROK III – studia magisterskie ZALICZENIA (i przeniesione EGZAMINY)

wykład

egzaminator

data zaliczenia

godzina

forma

Dydaktyka katechezy – ćw.

Dr Beata Stypułkowska

30.05.2020

11.00

stacjon.

Teologia dogmatyczna

Semestr II: Soteriologia

Ks. dr Jan Koclęga

(Egzamin przeniesiony do sesji zaliczeniowej)

6.06.2020

10.00

stacjon.

Teologia duchowości

Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

13.06.2020

9.30

stacjon.

Podstawy dydaktyki ogólnej

Mgr Jolanta Śmigiera

13.06.2020

10.00

stacjon.

Język grecki

Ks. mgr Michał Cichoń

13.06.2020

11.00

stacjon.

Pismo Święte Starego Testamentu

Semestr I i II: Prorocy

Ks. dr Jacek Molka

(Egzamin przeniesiony do sesji zaliczeniowej)

20.06.2020

12.30

stacjon.

Psychologia

Ks. mgr Rafał Kowalski

20.06.2020

14.00

stacjon.

ORAZ WYKŁADY FAKULTATYWNE

 

ROK IV – studia magisterskie ZALICZENIA (i przeniesione EGZAMINY)

wykład

egzaminator

data zaliczenia

godzina

forma

Katolicka Nauka Społeczna

Ks. dr Zdzisław Zgrzebny

30.05.2020

9.00

stacjon.

Teologia pastoralna

Ks. dr Andrzej Kuliberda

30.05.2020

10.00

on-line

Liturgika
Semestr I i II: Sakramenty

Ks. dr hab. Paweł Maciaszek

30.05.2020

13.00

stacjon.

Dydaktyka katechezy – ćw.

Dr Beata Stypułkowska

6.06.2020

11.00

stacjon.

Pismo Święte Starego Testamentu

Semestr I i II: Prorocy

Ks. dr Jacek Molka

 

(Egzamin przeniesiony do sesji zaliczeniowej

6.06.2020

13.00

stacjon.

Teologia duchowości

Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

13.06.2020

10.00

stacjon.

Teologia dogmatyczna

Semestr II: Sakramentologia

Ks. dr Jan Koclęga

 

(Egzamin przeniesiony do sesji zaliczeniowej)

20.06.2020

 

11.00

stacjon.

Psychologia

Ks. mgr Rafał Kowalski

20.06.2020

13.30

stacjon.

ORAZ WYKŁADY FAKULTATYWNE

 

ROK V – studia magisterskie ZALICZENIA I EGZAMINY

wykład

egzaminator

data zaliczenia

godzina

forma

Zagadnienia pastoralne

Ks. dr Stanisław Gasiński

30.05.2020

9.00

stacjon.

Teologia dogmatyczna

Eschatologia

Ks. dr Jan Koclęga

EGZAMIN

30.05.2020

10.00

stacjon.

Teologia pastoralna

Ks. dr Andrzej Kuliberda

30.05.2020

12.00

on-line

Pedagogika specjalna

Ks. dr Mariusz Sztaba

30.05.2020

13.00

stacjon.

Ekumenizm

Ks. dr Jan Koclęga

6.06.2020

9.00

stacjon.

Teologia pastoralna

Ks. dr hab. Marian Duda

Termin oddania pracy 13.06.2020

 

mail

Prawo oświatowe

Mgr Jolanta Śmigiera

6.06.2020

9.45

stacjon.

Teologia moralna

Teologia małżeństwa i rodziny

Ks. dr Jacek Reczek

6.06.2020

10.45

stacjon.

Teologia biblijna

Semestr I: Teologia biblijna ST

Semestr II: Teologia biblijna NT

Ks. dr Jacek Molka

6.06.2020

12.00

stacjon.

Religiologia

Ks. dr Mikołaj Węgrzyn

Zaliczenie przeprowadzone

wpisy ind.

stacjon.

Katechetyka

Semestr I: Katechetyka szczegółowa

Semestr II: Wybrane zagadnienia z katechetyki

Dr Beata Stypułkowska

13.06.2020

9.00

stacjon.

Dydaktyka katechezy – ćw.

Dr Beata Stypułkowska

13.06.2020

9.00

stacjon.

Wybrane zagadnienia katechetyczne

Bp prof. dr hab. Antoni Długosz

13.06.2020

10.00

stacjon.

Teologia duchowości

Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

13.06.2020

11.00

stacjon.

Liturgika

Semestr I: Eucharystia

Semestr II: Eucharystia cd., Komentarze liturgiczne

Ks. dr hab. Paweł Maciaszek

13.06.2020

12.00

stacjon.

DLA ROKU V ZALICZENIA LEKTORATÓW 6.06.2020 o 13.00

ROK I - Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne

ZALICZENIA (i przeniesione EGZAMINY)

wykład

egzaminator

data zaliczenia

godzina

forma

Katolicka Nauka Społeczna

Ks. dr Zdzisław Zgrzebny

30.05.2020

9.00

stacjon.

Wstęp do Pisma Świętego

Ks. dr Jacek Molka

30.05.2020

9.30

stacjon.

Podstawy personalizmu chrześcijańskiego

Ks. dr hab. Marian Szymonik

6.06.2020

11.00

stacjon.

Dydaktyka katechezy - ćw.

Dr Beata Stypułkowska

13.06.2020

9.00

stacjon.

Wybrane zagadnienia katechetyczne

Bp prof. dr hab. Antoni Długosz

13.06.2020

10.00

stacjon.

Teologia duchowości

Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

13.06.2020

11.00

stacjon.

Teologia dogmatyczna

Semestr II: Trynitologia

Ks. dr Jan Koclęga

(Egzamin przeniesiony do sesji zaliczeniowej)

20.06.2020

13.00

stacjon.

wykład

egzaminator

data zaliczenia

godzina

forma

Katechetyka

Ks. dr hab. R. Ceglarek

13.06.2020

9.00

stacjon.

Teologia duchowości

ks. prof. dr hab. S. Urbański

13.06.2020

11.00

stacjon.

Liturgika

Ks. dr hab. P. Maciaszek

13.06.2020

12.30

stacjon.

Teologia fundamentalna

Ks. dr M. Węgrzyn

13.06.2020

14.00

stacjon.

Dydaktyka katechezy

Dr B. Stypułkowska

13.06.2020

15.00

stacjon.

Teologia dogmatyczna

Ks. dr J. Koclęga

20.06.2020

9.00

stacjon.

Teologia moralna

Ks. dr J. Reczek

20.06.2020

11.00

stacjon.

Stary Testament

Ks. dr J. Molka

20.06.2020

12.30

stacjon.

Psychologia - tylko dla B2

ks. mgr R. Kowalski

20.06.2020

14.00

stacjon.

ROK II - Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne

ZALICZENIA I EGZAMINY

WYKŁADY FAKULTATYWNE

 

wykład

egzaminator

data zaliczenia

godzina

forma

Liturgika

Ks. dr hab. Paweł Maciaszek

30.05.2020

15.30

stacjon.

Psychologia religii

Ks. dr Zdzisław Wójcik

5.06.2020

16.00

stacjon.

Historia i geografia biblijna

Ks. dr Włodzimierz Cyran

5.06.2020

17.00

stacjon.

Teologia przepowiadania

Ks. dr Adam Szwedzik

12.06.2020

16.00

stacjon.

Zagadnienia pastoralne

Ks. dr Sebastian Kępa

12.06.2020

17.00

stacjon.

Psychologia – ćw.

Ks. mgr Rafał Kowalski

20.06.2020

14.30

stacjon.

 

 

 

 

LEKTORATY JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH

wykład

egzaminator

data zaliczenia

godzina

forma

Język angielski

Mgr Katarzyna Pychyńska

5.06.2020

15.00

stacjon.

Język włoski

Mgr Monika Wierzbicka

5.06.2020

15.00

stacjon.

DLA ROKU V ZALICZENIA LEKTORATÓW 6.06.2020 o 13.00

 

SESJA EGZAMINACYJNA DLA ROKU I, II, III i IV studiów magisterskich oraz roku I PSTK została decyzją dyrektora WIT przeniesiona na wrzesień 2020 r. Kalendarium sesji zostanie podane w późniejszym terminie. Zaliczenia i egzaminy studenci odbywają w swoich salach wykładowych.

Proszę poprosić swoich promotorów o wpisanie zaliczenia seminarium naukowego.

STAROŚCI WSZYSTKICH ROCZNIKÓW PROSZENI SĄ O KONTAKT Z PROFESORAMI W CELU USTALENIA SZCZEGÓŁÓW ZALICZEŃ I EGZAMINÓW.

« 1 2 3 4 5 6 ...25 »
Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl