Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Aktualności

PO STRONIE ŻYCIA PRZECIWKO ŚMIERCI

Data dodania: 2014-06-13

W związku z pełną nienawiści i agresji kampanią przeciwko "Deklaracji Wiary" lekarzy katolickich naszej Ojczyzny wyrażamy pełne poparcie i podziw dla odważnego świadectwa tych, dla których prawe sumienie, broniące dar życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest wyznacznikiem działania zarówno w życiu osobistym jak i w pracy zawodowej, która jest służbą życiu. 

Wyrażamy pełną jedność z Wami oraz wspieramy Was w modlitwie

Dyrektor, Profesorowie oraz studenci Wyższego Instytutu Teologicznego im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie

Częstochowa, dnia 13 czerwca 2014 r.

Czytaj dalej Manifest w obronie życia......


Ks. Marian DUDA

W TEMACIE OBRONY ŻYCIA NIE MA KOMPROMISÓW

 

MANIFEST W OBRONIE ŻYCIA

Żyjemy, cieszymy się życiem – widzimy sens i cel życia, wypełniamy je istotną treścią – dzielimy nasze życie z innymi – KOCHAMY ŻYCIE!

Wierzymy w Pana Życia, Boga – Ojca bogatego w MIŁOŚĆ, który będąc samym ŻYCIEM, mając życie w sobie, obdarza nas darem życia, powołuje do istnienia, obdarza darem życiowego powołania i nieustannie nas przy życiu utrzymuje.

ON rozpoczął nasze życie. ON je też zakończy na tej ziemi, zabierając nas do krainy wiecznego życia.

Uwielbiamy GO za cudowny dar życia i dziękujemy MU za dar życia nadprzyrodzonego, zaszczepionego w nas na chrzcie świętym!

Ponieważ nasze życie zanurzone jest w Bogu, w jego powstaniu, trwaniu i wiecznym przeznaczeniu, dlatego jest ono wielką TAJEMNICĄ. Nigdy tu na ziemi nie zrozumiemy do końca, ile w tym darze życia jest Boskiej miłości. Nigdy nie dostrzeżemy w pełni tutaj, ile w nim jest Bożej troski o nas, w każdym czasie i na każdym miejscu. Nigdy nie doświadczymy w pełni JEGO obecności w każdej żywej ludzkiej osobie. Nie zgłębimy też nigdy zamiarów Boga wobec nas, który przewiduje dla nas o wiele więcej szczęścia niż jesteśmy sobie w stanie wytęsknić i wymarzyć.

Klękamy więc przed tajemnicą życia na kolanach, adorując Boga w nas i w każdym żywym stworzeniu, za to wszystko, co w nas jest tajemnicą, a co odgadniemy przy NIM w wieczności.

W cudownym, tajemniczym darze życia odkrywamy także jego ciężar, trud, wyzwanie, próbę – KRZYŻ. Życie kosztuje, ciąży, doświadcza, boli. Ból istnienia, ciężar cierpień, nieszczęść, choroby, kalectwa, starości, śmierci, stanowi wyzwanie do zdawania egzaminu z życia. Nie zdajemy go nigdy sami. Został nam przez Ojca dany JEZUS – ŻYCIE NASZE, który podjął ciężar cierpień wszystkich ludzi, poniósł go na krzyż, nadał mu sens i współdźwiga go od tej pory z każdym człowiekiem, ucząc jak w NIM zwyciężać.

Wierzymy, że każde życie ludzkie – nawet to najbardziej po ludzku nieudane i obarczone cierpieniem – ma w NIM, UKRZYŻOWANYM I ZMARTWYCHWSTAŁYM wartość nieocenioną, jako przewyższające wszystkie wartości materialne i w niczym nie jest mniejsze, ani gorsze od życia innych ludzi.

DLATEGO WYPOWIADAMY POD KRZYŻEM CHRYSTUSA SOLIDARNOŚĆ Z KAŻDYM ŻYCIEM, KTÓRE SIĘ LEKCEWAŻY, CZY KTÓREMU SIĘ ZAGRAŻA ZE WZGLĘDU NA JEGO NIEPOZORNY POCZĄTKOWY STAN, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, CHOROBĘ LUB STAROŚĆ.

Wierzymy, że dar życia został nam nie tylko dany, ale także zadany. Życie można zmarnować sobie samemu, jak i innym. Życia można nie wykorzystać, jedynie egzystując, a nie żyjąc w pełni wszystkimi możliwościami, jakie Bóg nam stworzył. Widzimy więc w darze życia zadanie całożyciowe od urodzenia aż po grób. Chcemy wzrastać w naszym człowieczeństwie i niepowtarzalnej osobowości, która stanowi bogactwo jedyne i wyjątkowe. Chcemy wzrastać w Chrystusie – Nowym Człowieku, wzorze i przykładzie najpiękniejszego człowieczeństwa, zjednoczonego z boską naturą Jednorodzonego Syna.

Ten manifest życia, powstał z inspiracji nauczania oraz przykładu życia Św. Jana Pawła II, głosiciela Ewangelii życia i obrońcy życia każdego człowieka. Dlatego za jego przykładem, a nade wszystko za przykładem Maryi, Matki Życia, powtarzamy Słowa z Jego encykliki „Evangelium vitae:

 

„O Maryjo,

jutrzenko nowego świata,

Matko żyjących,

Tobie zawierzamy sprawę życia:

spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze

dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,

ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,

mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,

starców i chorych zabitych przez obojętność

albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna

potrafili otwarcie i z miłością głosić

ludziom naszej epoki

Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej

jako zawsze nowego daru,

radość wysławiania jej z wdzięcznością

w całym życiu

oraz odwagę czynnego i wytrwałego

świadczenia o niej,

aby mogli budować,

wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,

cywilizację prawdy i miłości

na cześć i chwałę Boga Stwórcy,

który miłuje życie”. (Ev 105)

 

MANIFESTE POUR LA DEFENSE DE LA VIE

 

Nous vivons , profitons de la vie - nous voyons le sens et le but de la vie , noue le remplissons du contenu important - nous partageons notre vie avec les autres – nous aimons la vie !

Nous croyons dans le Seigneur de la Vie , Dieu - le Père , riche en amour, qui est la VIE , la vie en lui-même, nous donne le don de la vie , appelle à l'existence , confère le don de la vocation à la vie et nous maintient en permanence en vie .

LUI a commencé notre vie . LUI y mettre fin aussi sur cette terre , nous portant à la terre de la vie éternelle .

Nous LE louons pour le beau cadeau de la vie , et nous LUI remercions pour le don de vie surnaturel inoculé en nous par le baptême !

Parce que notre vie est immergé en Dieu , dans sa création , la persistance et le sort éternel , elle un grand secret . Jamais sur terre ne comprendront pas jusqu'à la fin combien ce don de la vie est l’effet de l'amour de Dieu . Je n'ai jamais perçois tout ici car elle est l'affaire de Dieu pour nous , à tout moment et en tout lieu . Jamais nous n’éprouvons pas le plein de sa présence dans chaque personne humaine vivante . Il ne peut jamais brasses les intentions de Dieu envers nous , qui nous offre beaucoup plus de chance que nous , nous sommes en mesure de rêver .

Donc nous sommes à genoux devant le mystère de la vie sur ses genoux en adoration de Dieu en nous et tous les êtres vivants , pour tout ce qui est en nous est un mystère , et deviner LUI dans l'éternité .

Dans le don merveilleux et mystérieux de la vie , nous trouvons également la charge , les difficultés, les défis, essai - CROIX. Coût de la vie , la grossesse, l'expérience , ça fait mal . La douleur de l'existence , le fardeau de la souffrance , de la misère , de maladie , d'invalidité , de vieillesse , la mort, est un défi à l'examen de la vie . Non, nous n'allons jamais seul . Il nous a été donné par le Père , Jésus - notre vie, qui a pris la charge de la souffrance de toutes les personnes , le porta à la croix , lui a donné un sens et lui współdźwiga puisque chaque homme , apprendre à parler à surmonter .

Nous croyons que chaque vie humaine - même le plus humainement échoué et accablés par la souffrance - est la coqueluche , la valeur inestimable crucifié et ressuscité comme supérieur à tout le matériel et rien de moins , ni pire que la vie d'autres personnes .

DONC AU PIED DE LA CROIX DU CHRIST prononcé SOLIDARITÉ AVEC CHAQUE VIE qui ne qui menace de QUI EN RAISON DE SON ETAT INITIAL discret , incapacité, la maladie ou la vieillesse .

Nous croyons que le don de la vie , nous avons été donnée non seulement , mais aussi donné. La vie peut aller par vous-même et les autres. La vie ne peut pas être utilisée , seule la vie et de ne pas vivre pleinement de toutes les possibilités que Dieu a créé . Donc, nous voyons la vie comme un don de la naissance de la tâche tout au long de la tombe . Nous voulons grandir dans notre humanité et la personnalité unique, qui offre une multitude de unique et exceptionnel . Nous voulons grandir en Christ - l'homme nouveau , la formule et le plus bel exemple de l'humanité , unie à la nature divine du Fils unique .

Cette vie de manifeste , a été inspiré par l' enseignement et l'exemple du bienheureux Jean-Paul II , un prédicateur de l' Evangile de la vie et les défenseurs de la vie de tout le monde. Par conséquent , son exemple , et surtout l'exemple de Marie , la Mère de la Vie , de répéter les paroles de son encyclique " Evangelium Vitae :

O Marie,

aurore du monde nouveau,

Mère des vivants,

nous te confions la cause de la vie:

regarde, ô Mère, le nombre immense

des enfants que l'on empêche de naître,

des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,

des hommes et des femmes

victimes d'une violence inhumaine,

des vieillards et des malades tués

par l'indifférence

ou par une pitié fallacieuse.

Fais que ceux qui croient en ton Fils

sachent annoncer aux hommes de notre temps

avec fermeté et avec amour

l'Evangile de la vie.

Obtiens-leur la grâce de l'accueillir

comme un don toujours nouveau,

la joie de le célébrer avec reconnaissance

dans toute leur existence

et le courage d'en témoigner

avec une ténacité active, afin de construire,

avec tous les hommes de bonne volonté,

la civilisation de la vérité et de l'amour,

à la louange et à la gloire de Dieu

Créateur qui aime la vie.

 

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA VIDA

 

 

Vivimos, gozamos de la vida – sabemos cuál es el sentido y objetivo de la vida, la llenamos de sentido esencial – compartimos nuestra vida con otros – ¡AMAMOS LA VIDA!

Creemos en el Señor de la Vida, el Dios – Padre rico en AMOR, quien nos regala la vida, nos llama a la existencia, nos da vocación de la vida y nos sostiene en la vida sin cesar.

Él dio principio a nuestra vida. Él le pondrá fin en esta tierra, llevándonos al mundo de la vida eterna.

¡Le adoramos por el don maravilloso de la vida y le agradecemos por el don de la vida sobrenatural inculcado durante el santo bautismo!

Puesto que nuestra vida está sumergida en el Dios, en su creación, persistencia y el destino eterno, es ella un gran MISTERIO. Aquí en la tierra nunca entenderemos realmente cuánto amor Divino hay en este don de la vida, nunca aquí veremos plenamente cuánta hay en él preocupación de Dios por cada uno de nosotros durante todo

el tiempo y en cualquier lugar, nunca experimentaremos verdaderamente Su presencia en cada ser humano viviente. Nunca tampoco examinaremos a fondo las intenciones de Dios para nosotros, quien nos prevé mucha más felicidad que nosotros mismos somos capaces de imaginar.

Nos arrodillamos pues ante el misterio de la vida, adorando al Dios, que vive en nosotros y en cada ser viviente, por todo lo que es misterioso en nosotros, y lo que descubriremos junto a Su lado en la eternidad.

En el don de la vida bello y misterioso descubrimos también su peso, su pena y desafío, su prueba, su cruz. La vida cuesta, pesa, a veces azota, duele. El dolor de la existencia, el peso de los sufrimientos, de las desgracias, de una enfermedad, lisiadura, vejez y de la muerte constituye el llamamiento a intentar aprobar el examen de la vida.

El Padre nos dio a Jesús – nuestra vida, quien tomó el peso de sufrimientos de toda la gente, lo llevo a la cruz, le dio sentido y lo lleva con cada uno de nosotros desde aquel momento, enseñando cómo triunfar en ÉL.

Creemos que cada vida humana – aun la más simplemente fracasada y cargada de sufrimientos – tiene en

ÉL, Crucificado y Resucitado, un valor inestimable, ya que supera todos los valores materiales y no es en absoluto menor o peor que la vida de otra gente.

Por eso exponemos bajo la cruz de Cristo nuestra solidaridad con cada vida que sea despreciada

o amenazada a causa de su estado inicial humilde, de su invalidez, enfermedad o vejez.

Creemos que el don de la vida no sólo nos fue regalado, pero también nos fue puesto como un deber.

La vida, tanto la nuestra como la de otros, se la puede desperdiciar. Se puede desaprovechar la vida, solamente subsistiendo y no viviendo en plenitud gozando de oportunidades que nos creó el Dios. Vemos pues en el don divino una tarea para toda la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Queremos aumentar en nuestra humanidad

y personalidad única que constituye una riqueza incomparable y especial. Queremos crecer en Cristo – el Nuevo hombre, el dechado y ejemplo de la humanidad más bella, unida con la naturaleza divina del Hijo de Dios.

Este manifiesto ha sido creado bajo la inspiración de la enseñanza y el ejemplo de la vida del Siervo de Dios Juan Pablo II – el Papa defensor y pregonero de la vida de cada ser humano.

Por eso, al su ejemplo, confiamos en la madre de la Vida – citando Sus Palabras de la Encíclica "Evangelim vitae”:

 

Oh María,

aurora del mundo nuevo,

Madre de los vivientes,

a Ti confiamos la causa de la vida:

mira, Madre, el número inmenso

de niños a quienes se impide nacer,

de pobres a quienes se hace difícil vivir,

de hombres y mujeres víctimas

de violencia inhumana,

de ancianos y enfermos muertos

a causa de la indiferencia

o de una presunta piedad.

Haz que quienes creen en tu Hijo

sepan anunciar con firmeza y amor

a los hombres de nuestro tiempo

el Evangelio de la vida.

Alcánzales la gracia de acogerlo

como don siempre nuevo,

la alegría de celebrarlo con gratitud

durante toda su existencia

y la valentía de testimoniarlo

con solícita constancia, para construir,

junto con todos los hombres de buena voluntad,

la civilización de la verdad y del amor,

para alabanza y gloria de Dios Creador

y amante de la vida (EV, no 105)

 

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl